ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු Hypro!

Hypro බෲවරි, CO සඳහා පිරිවැටුම් විසඳුම් සපයන්නා වේ2 ප්‍රකෘතිමත් වීම, ජල ඔක්සිජනීකරණ යන්ත්‍ර සහ බලශක්ති ඉතිරිකිරීමේ යෝජනා ක්‍රම ඊළඟ පරම්පරාව සඳහා සුරක්ෂිත සහ තිරසාර අනාගතයක් ගොඩනැගීමේ අරමුණින්. එහි නව්‍ය ප්‍රවේශය සහ තාක්ෂණය මත පදනම් වූ නිෂ්පාදන සමඟ, Hypro ගෝලීය වේදිකාවේ තමන් වෙනුවෙන් තාරකා කීර්තියක් ලබා ඇත. Hypro ලෝකයේ ඉහළ යන පාරිසරික උත්සුකයන් සමඟ කටයුතු කිරීමට සිය අවධානය යොමු කර ඇත. එයම බැලීමේදී Hypro Smart Wort Cooler, Multi Evaporation System, CO වැනි නව්‍ය විසඳුම් ඉදිරිපත් කර ඇත.2 ග්රහලෝකයේ ස්වභාවික සම්පත් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ක්රියාත්මක වන වාෂ්පීකරණය සහ ඝනීභවනය. Hypro නව්‍ය තාක්‍ෂණයන් හරහා සමාජයට වෙනසක් ඇති කිරීමට ඇති ආශාව මගින් මෙහෙයවනු ලබන අතර එමඟින් ලෝකයේ ඉහළ පන්තියේ නිෂ්පාදකයෙකු ලෙස අපගේ කීර්තිය පවත්වා ගනී.

ආයතනික නරඹන්නHypro යටිතල පහසුකම් අනාගත තාක්‍ෂණයන්, ක්‍රියාවලි බෙදාහැරීමේ පද්ධති සහ සනීපාරක්ෂක ක්‍රියාවලි කර්මාන්තයට වඩා ආධිපත්‍යය ලබා දීම සඳහා යන්ත්‍රෝපකරණ වලින් ශක්තිමත් කර ඇත.0
වසර ගණනාවක කර්මාන්තයේ පළපුරුද්ද


0
උපකරණ සඳහා මාස ගණන් වගකීම්


0 %
CO2 ඉන්දියාවේ ප්‍රතිසාධන වෙළඳපල කොටස


0 +
රටවල්, 5 මහාද්වීප


0 +
ලොව පුරා ස්ථාපනයන්


0 +Mi MT
CO2 අද දක්වා යථා තත්ත්වයට පත් විය


0 +MT
CO2 දෛනික පදනමින් අයකර ගැනීම


0 +
යූ මුද්දර යාත්‍රා සවි කර ඇත


0 +
CE සලකුණු කරන ලද යාත්රා ස්ථාපනය කර ඇත

Hypro ඉදිරියට පැනීමට පදනමක් සකසා ඇත. එහි නිෂ්පාදන, තාක්ෂණය, යටිතල පහසුකම් ලොව පුරා සිය වර්ධනය ගෙනයාමට ඇත. ගෝලීය මට්ටමින් කාබන් පියසටහන් අඩු කිරීම සඳහා සැලකිය යුතු දායකත්වයක් ලබා දීමේ හැකියාව එයට ඇත.

- රවී වර්මා මහතා, නිර්මාතෘ සහ MD, Hypro

නවතම යාවත්කාලීන

25 වන සංවත්සර සැමරුම
25 වන සංවත්සර සැමරුම
නව නිෂ්පාදනයක් - HyDHC
නව නිෂ්පාදනයක් - HyDHC
MD සහ අධ්‍යක්ෂක TOI හි විශේෂාංග
MD සහ අධ්‍යක්ෂක TOI හි විශේෂාංග
AP වෙත කාන්තා නායකත්ව සම්මානය
AP වෙත කාන්තා නායකත්ව සම්මානය
25 වන සංවත්සර සැමරුම
25 වන සංවත්සර සැමරුම
නව නිෂ්පාදනයක් - HyDHC
නව නිෂ්පාදනයක් - HyDHC
MD සහ අධ්‍යක්ෂක TOI හි විශේෂාංග
MD සහ අධ්‍යක්ෂක TOI හි විශේෂාංග
AP වෙත කාන්තා නායකත්ව සම්මානය
AP වෙත කාන්තා නායකත්ව සම්මානය
25 වන සංවත්සර සැමරුම
25 වන සංවත්සර සැමරුම
නව නිෂ්පාදනයක් - HyDHC
නව නිෂ්පාදනයක් - HyDHC
MD සහ අධ්‍යක්ෂක TOI හි විශේෂාංග
MD සහ අධ්‍යක්ෂක TOI හි විශේෂාංග
AP වෙත කාන්තා නායකත්ව සම්මානය
AP වෙත කාන්තා නායකත්ව සම්මානය
25 වන සංවත්සර සැමරුම
25 වන සංවත්සර සැමරුම
නව නිෂ්පාදනයක් - HyDHC
නව නිෂ්පාදනයක් - HyDHC
MD සහ අධ්‍යක්ෂක TOI හි විශේෂාංග
MD සහ අධ්‍යක්ෂක TOI හි විශේෂාංග
AP වෙත කාන්තා නායකත්ව සම්මානය
AP වෙත කාන්තා නායකත්ව සම්මානය
25 වන සංවත්සර සැමරුම
25 වන සංවත්සර සැමරුම
නව නිෂ්පාදනයක් - HyDHC
නව නිෂ්පාදනයක් - HyDHC
MD සහ අධ්‍යක්ෂක TOI හි විශේෂාංග
MD සහ අධ්‍යක්ෂක TOI හි විශේෂාංග
AP වෙත කාන්තා නායකත්ව සම්මානය
AP වෙත කාන්තා නායකත්ව සම්මානය
25 වන සංවත්සර සැමරුම
25 වන සංවත්සර සැමරුම
නව නිෂ්පාදනයක් - HyDHC
නව නිෂ්පාදනයක් - HyDHC
MD සහ අධ්‍යක්ෂක TOI හි විශේෂාංග
MD සහ අධ්‍යක්ෂක TOI හි විශේෂාංග
AP වෙත කාන්තා නායකත්ව සම්මානය
AP වෙත කාන්තා නායකත්ව සම්මානය
25 වන සංවත්සර සැමරුම
25 වන සංවත්සර සැමරුම
නව නිෂ්පාදනයක් - HyDHC
නව නිෂ්පාදනයක් - HyDHC
MD සහ අධ්‍යක්ෂක TOI හි විශේෂාංග
MD සහ අධ්‍යක්ෂක TOI හි විශේෂාංග
AP වෙත කාන්තා නායකත්ව සම්මානය
AP වෙත කාන්තා නායකත්ව සම්මානය
25 වන සංවත්සර සැමරුම
25 වන සංවත්සර සැමරුම
නව නිෂ්පාදනයක් - HyDHC
නව නිෂ්පාදනයක් - HyDHC
MD සහ අධ්‍යක්ෂක TOI හි විශේෂාංග
MD සහ අධ්‍යක්ෂක TOI හි විශේෂාංග
AP වෙත කාන්තා නායකත්ව සම්මානය
AP වෙත කාන්තා නායකත්ව සම්මානය
25 වන සංවත්සර සැමරුම
25 වන සංවත්සර සැමරුම
නව නිෂ්පාදනයක් - HyDHC
නව නිෂ්පාදනයක් - HyDHC
MD සහ අධ්‍යක්ෂක TOI හි විශේෂාංග
MD සහ අධ්‍යක්ෂක TOI හි විශේෂාංග
AP වෙත කාන්තා නායකත්ව සම්මානය
AP වෙත කාන්තා නායකත්ව සම්මානය
25 වන සංවත්සර සැමරුම
25 වන සංවත්සර සැමරුම
නව නිෂ්පාදනයක් - HyDHC
නව නිෂ්පාදනයක් - HyDHC
MD සහ අධ්‍යක්ෂක TOI හි විශේෂාංග
MD සහ අධ්‍යක්ෂක TOI හි විශේෂාංග
AP වෙත කාන්තා නායකත්ව සම්මානය
AP වෙත කාන්තා නායකත්ව සම්මානය

සැමරීම

25 තේජාන්විත වසර

විශිෂ්ටත්වය!