T & C Hypro

UPPDRAG OCH ANVÄNDARVILLKOR

Din användning av denna webbplats anger ditt samtycke till dessa villkor. Villkoren behandlar dina juridiska rättigheter och skyldigheter och inkluderar viktiga ansvarsfriskrivningar och lagval och forumbestämmelser. Vänligen läs noggrant. Villkoren gäller för alla webbplatser Hypro, inklusive webbplatser för registrerade användare.

Ägande av webbplatsen

Webbplatsen ägs och drivs av Hypro har sitt företagskontor i Pune, Maharashtra.

Licens att använda

Besök gärna sidan. Hypro ger dig tillåtelse att se denna webbplats och att skriva ut eller ladda ner material som visas på webbplatsen för ditt eget personliga, icke-kommersiellt bruk, förutsatt att du behåller alla upphovsrätts-, varumärkes- och andra äganderättsmeddelanden intakta.

Du får dock inte kopiera, reproducera, återpublicera, ladda upp, överföra eller distribuera på något sätt innehållet på denna webbplats, inklusive text, bilder, ljud och video för offentliga eller kommersiella ändamål, utan skriftligt tillstånd från Hypro. Dessutom, som ett villkor för din användning av denna webbplats, representerar och garanterar du att Hypro att du inte kommer att använda denna webbplats för något ändamål som är olagligt, omoraliskt eller förbjudet enligt dessa villkor, villkor och meddelanden.

Användarbidrag

All kommunikation eller material som du överför till webbplatsen via formulär eller på annat sätt är och kommer att behandlas som icke-konfidentiell och icke-proprietär information. Du är förbjuden att publicera eller överföra till eller från denna webbplats olagligt, hotfullt, ärekränkande, obscent, pornografiskt eller annat material som kan bryta mot någon lag.

Länkar till och från annat material

Hypro kan tillhandahålla hyperlänkar till tredje parts webbplatser. De länkade webbplatserna är inte under kontroll av Hypro och Hypro är INTE ansvarig för innehållet på någon sådan länkad webbplats eller för innehållet på någon webbplats som är länkad till sådan länkad webbplats. Hypro stöder inte företag eller produkter till vilka det kan tillhandahålla hyperlänkar och Hypro förbehåller sig rätten att notera detta på sin webbplats. Hypro förbehåller sig den ensidiga rätten att när som helst avsluta alla länkar eller länkprogram. Om du bestämmer dig för att komma åt någon av de tredjepartswebbplatser som är länkade till denna webbplats gör du det på egen risk.

Innehåll

Hypro lägger stor vikt vid att skapa och underhålla denna webbplats och tillhandahålla korrekt och uppdaterat innehåll som, men inte begränsat till, produktbeskrivningar. Innehållet på denna webbplats är dock föremål för frekventa ändringar utan föregående meddelande. Därav, Hypro garanterar inte den korrekta och faktiska statusen för nämnda innehåll. Besökarna på webbplatsen accepterar Hypros befrielse från allt ansvar för innehållet på webbplatsen, programvaran på webbplatsen eller för all användning som görs av den.

Immateriella rättigheter

Texterna, bilderna, videorna, layouterna, ritningarna, databaserna, filerna och andra föremål på denna webbplats, såväl som själva webbplatsen, är skyddade av upphovsrätt och av tillverkaren av databasen. Vissa av namnen, tecknen och logotyperna på denna webbplats är skyddade varumärken eller handelsnamn. Ingenting på webbplatsen ska tolkas som att det ger någon licens eller rätt att använda något varumärke som visas på webbplatsen utan uttryckligt skriftligt tillstånd från Hypro eller sådan tredje part som kan äga varumärkena som visas på webbplatsen. Varje kopia, anpassning, översättning, arrangemang, modifiering eller någon som helst användning av hela eller någon del av denna webbplats av dess skyddade delar, i någon form och på något sätt, är strängt förbjuden.

Dataskydd

Hypro samlar in och bearbetar information om beteendet hos användarna av denna webbplats för statistiska och marknadsföringsändamål. Användaren har rätt att kostnadsfritt motsätta sig behandling i marknadsföringssyfte av uppgifter som rör honom och har rätt att få tillgång till personuppgifter och rätta sådana uppgifter. För mer information om data som Hypro samlar in och åtgärderna Hypro tar för att skydda integriteten för sina användardata, se Hypro Integritetspolicy.

Ansvar

Din användning av och surfning på denna webbplats sker på egen risk. Hypro garanterar inte att programvaran som används för denna webbplats, och informationen, onlineapplikationerna eller andra tjänster som tillhandahålls med hjälp av denna webbplats är felfria, eller att deras användning kommer att vara oavbruten. Hypro frånsäger sig uttryckligen alla garantier relaterade till det ovan nämnda ämnet, inklusive, utan begränsning, de som gäller noggrannhet, skick, säljbarhet och lämplighet för ett visst ändamål.

Utan hinder av något som strider mot på denna webbplats, under inga omständigheter Hypro vara ansvarig för eventuella förluster av vinster, intäkter, indirekta, speciella, tillfälliga, följdskador eller andra liknande skador som uppstår från eller i samband med denna webbplats eller till följd av användningen av någon av de tjänster som föreslås med hjälp av denna webbplats.

FRISKRIVNING

MATERIALET OCH INNEHÅLLET SOM UPPLATS PÅ DENNA WEBBPLATS TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK" UTAN NÅGON UTTRYCKLIG GARANTI ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTI AV NÅGOT SLAG, INKLUSIVE GARANTIER OM SÄLJBARHET, ICKE INTRÄNGNING AV IMMATERIELL EGENSKAP FÖR EN PERSONLIG EGENSKAP. SKA UNDER INGA HÄNDELSER HYPRO VARA ANSVARIG FÖR EVENTUELLA SKADOR (INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, SKADOR FÖR FÖRLUST AV VINST, AFFÄRSAVBROTT, FÖRLUST AV INFORMATION) SOM UPPSTÅR UR ANVÄNDNING AV ELLER OFÖJLIGHET ATT ANVÄNDA MATERIALET, ÄVEN OM HYPRO HAR BETYCKAT FÖR MÖJLIGHETEN MED SÅDANA SKADOR.

Eftersom vissa jurisdiktioner förbjuder uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador och/eller oförutsedda skador, kanske ovanstående begränsning inte gäller dig. Dessutom, Hypro garanterar inte riktigheten eller fullständigheten av informationen om länkar eller andra föremål i detta material som har tillhandahållits av tredje part.

Produktbeställningar

Medan Hypro kommer att göra sitt bästa för att uppfylla alla beställningar, Hypro kan inte garantera tillgängligheten för någon speciell produkt som visas på denna webbplats. Hypro förbehåller sig rätten att när som helst avbryta försäljningen av alla produkter som listas på denna webbplats utan föregående meddelande.

Uppdateringar

Hypro förbehåller sig den ensidiga rätten att när som helst uppdatera, modifiera, ändra och ändra sina villkor och sekretesspolicy. Alla sådana uppdateringar, modifieringar, ändringar och ändringar är bindande för alla användare och webbläsare av den Hypro Sajt och kommer att publiceras här.

Programvarulicenser

Du ska inte ha några rättigheter till den proprietära programvaran och relaterad dokumentation, eller några förbättringar eller modifieringar av dessa, som kan tillhandahållas dig för att komma åt specifika områden på webbplatsen. Du får inte underlicensiera, tilldela eller överföra några licenser som beviljats ​​av Hypro, och alla försök till sådan underlicens, överlåtelse eller överföring ska vara ogiltiga. Du får inte på annat sätt kopiera, distribuera, modifiera, reverse engineering eller skapa härledda verk från sådan programvara.

Lagval och forumbestämmelser

Denna webbplats finns på en server i Gent, Belgien. Du samtycker till att dessa villkor och din användning av denna webbplats styrs av tyska lagar. Du samtycker härmed till den exklusiva jurisdiktionen och varningsplatsen för domstolar, tribunaler, byråer och andra tvistlösningsorganisationer i Tyskland i alla tvister (a) som uppstår ur, relaterar till eller rör denna webbplats och/eller dessa villkor, (b) i vilken denna webbplats och/eller dessa villkor är en fråga eller ett väsentligt faktum, eller (c) där denna webbplats och/eller dessa villkor hänvisas till i ett dokument som lämnats in till en domstol, tribunal, byrå eller annan tvistlösningsorganisation. Hypro har strävat efter att följa alla juridiska krav som är kända för att skapa och underhålla denna webbplats, men gör inga utfästelser om att material på denna webbplats är lämpligt eller tillgängligt för användning i någon speciell jurisdiktion. Du ansvarar för att tillämpliga lagar följs. All användning som strider mot denna bestämmelse eller någon bestämmelse i dessa villkor sker på egen risk och om någon del av dessa villkor är ogiltig eller omöjlig att verkställa enligt tillämplig lag, kommer den ogiltiga eller icke verkställbara bestämmelsen att anses ersatt av en giltig, verkställbar bestämmelse som överensstämmer närmast med syftet med den ursprungliga bestämmelsen och resten av dessa villkor ska styra sådan användning.